Rok Eucharystii - linki

Nauczanie Ojca Świętego

Dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące liturgii
Wybrane dokumenty przedsoborowe
Dokumenty liturgiczne po Soborze Watykańskim II

Wprowadzenia teologiczno-pastoralne do ksiąg liturgicznych
Kalendarz
Mszał i Lekcjonarz
Liturgia Godzin
Pontyfikał
Rytuał

Wybrane teksty liturgiczne
Mszał
Liturgia Godzin

Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski

Biuletyn "Anamnesis"
Indeks numerów 1-26
Numery 8-26
Numery 27-49
Treść ostatniego numeru (49)

Informacje o pracach Komisji
Skład osobowy Komisji
Prace nad wydaniem ksiąg liturgicznych
Prace nad "Ceremoniałem wspólnoty parafialnej"
Dyskusja nad "Ceremoniałem wspólnoty parafialnej"

Linki dotyczące liturgii

Nowości wydawnicze dotyczące liturgii, muzyki i sztuki kościelnej

 
   
 

Strona umieszczona na serwerze fundacjiSZUKAJ W SERWISIE:
AKTUALNOŚCI:

- Ekumeniczna deklaracja o uznaniu ważności chrztu przez Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie w Niemczech

W czasie nabożeństwa ekumenicznego, które odbyło się 29 kwietnia 2007 r. w katedrze w Magdeburgu, przedstawiciele jedenastu Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich w Niemczech podpisali dokument w sprawie wzajemnego uznania chrztu św. udzielanego w tych wspólnotach. W nabożeństwie tym wzięli udział m.in. przewodniczący Kościoła Ewangelickiego w Niemczech bp Wolfgang Huber i przewodniczący niemieckiego episkopatu kard. Karl Lehmann. Homilię wygłosił emerytowany biskup Kościoła metodystycznego Walter Klaiber.

Wspomniany dokument znajduje się na stronie internetowej
http://dbk.de/imperia/md/content/pressemitteilungen/2007-1/taufanerkennungstext.pdf

Obok Kocioła Ewangelickiego i Kościoła rzymskokatolickiego porozumienie podpisali m. in. prawosławny Kościół etiopski w Niemczech, Kościół prawosławny w Niemczech, Kościół anglikański w Niemczech, Ormiański Kościół Apostolski w Niemczech oraz metodyści i starokatolicy.

- Lineamenta na XII Synod Biskupów

Dnia 25 kwietnia 2007 r. w Rzymie zostały opublikowane i przedstawione na konferencji prasowej Lineamenta na XII Synod Biskupów. Synod ten będzie poświęcony tematowi: "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" i obradować będzie na Watykanie w dniach 5-26 października 2008 r.

Dokument ten w języku polskim znajduje się na stronie internetowej
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20070427_lineamenta-xii-assembly_pl.html
Na tej samej stronie można znaleźć go w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, łacińskim, niemieckim, portugalskim i włoskim.

- Konferencja naukowa "Architektura w służbie liturgii"

Sekcja Liturgiki Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie zorganizowała w dniu 17 kwietnia 2007 r. konferencję naukową "Architektura w służbie liturgii". Otwarcia konferencji i powitania gości dokonał dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki. Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, przewodniczący sekcji liturgiki i główny organizator konferencji wprowadził zgromadzonych uczestników w tematykę przestrzeni liturgicznej.

Pierwszy referat: "Lex credendi - lex celebrandi - lex edificandi" Architektura liturgiczna zrodzona z wiary Kościoła wygłosił ks. dr Jan Rusiecki (UKSW). Drugi z prelegentów - dr Witold Mieszkowski z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przedstawił referat zatytułowany: Kościół jako znak w przestrzeni miejskiej. Po krótkiej przerwie na kawę i herbatę zostały wygłoszone trzy kolejne referaty: Symbolika budynku Kościoła (s. dr Marii Stella, Warszawa); Światło w liturgii i architekturze sakralnej (prof. dr hab. Konrad Kucza - Kuczyński, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), Teologiczne usytuowanie ołtarza w świątyni chrześcijańskiej (Ks. dr Jarosław Superson i Ks. dr Janusz Mieczkowski, PAT, Kraków).

Po wygłoszeniu referatów miała miejsce ożywiona dyskusja nad ich treścią, po czym ks. prof. dr hab. Jacek Nowak dokonał krótkiego podsumowania konferencji. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w Collectanea Theologica.

- Spotkanie Vox Clara Committee

Po raz trzynasty spotkali się członkowie Vox Clara Committee spotkali się w dniach 12-15 marca 2007 r. w biurach Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Komitet ten został utworzony przez Kongregację 19 lipca 2001 r. dla jednolitego tłumaczenia ksiąg liturgicznych na język angielski.
Następne spotkanie Komitetu odbędzie się we wrześniu 2007 r.

Relacja o 13 spotkaniu znajduje się na watykańskiej stronie internetowej http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_
20070315_press-release-vc_en.html


- Nominacja podsekretarza Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Dnia 15 marca 2007 r. Papież Benedykt XVI powołał na stanowisko podsekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pracującego w tej Kongregacji o. Anthony’ego Warda SM.

- Posynodalna adhortacja apostolska "Sacramentum caritatis"

W dniu 13 marca 207 r. została przedstawiona na Watykanie posynodalna adhortacja apostolska papieża Benedykta XVI Sacramentum caritatis. Dokument papieski nosi datę 22 lutego 2007 r. i jest owocem XI Synodu Biskupów, który obradował w Rzymie w dniach 2-23 października 2005 r.

Dokument ten wydany w różnych językach w osobnych broszurach, w języku polskim ukazał się na łamach polskiego wydania "L'’Osservatore Romano" 28 (2007) nr 4 (282), s. 4-42. Jest on także dostępny na stronach internetowych różnych diecezji, przede wszystkim jednak na watykańskiej stronie internetowej:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_pl.html

- Spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z klerykami Seminarium Diecezji Rzymskiej

Dnia 17 lutego 2007 r. papież Benedykt XVI odwiedził Seminarium Diecezji Rzymskiej i spotkał się z jego alumnami. Przedstawiciele poszczególnych roczników zadawali Ojcu Świętemu pytania, na które udzielał odpowiedzi. Niektóre dotyczą liturgii. Teksty pytań i odpowiedzi znajdują się na stronie watykańskiej

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/february/documents/hf_ben-
xvi_spe_20070217_seminario-romano_it.html


Tam też znajdują się tłumaczenia tych tekstów na j. angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i portugalski.


- Nominacje członków Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych

Dnia 6 lutego 2007 r. Ojciec Święty mianował członkami Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych: bpa Roberta Sarah, sekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, bpa Briana Farrell, sekretarza Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan i o. Réal Tremblay C.Ss.R., konsultora Kongregacji Nauki Wiary.

- Nominacja członka Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei"

Dnia 3 lutego 2007 r. Papież Benedykt XVI mianował członkiem Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei" kard. Franca Rodé, Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

- Sesja plenarna Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych

W dniach 7-9 listopada 2006 r. odbyła się w Rzymie w Villa Aurelia sesja plenarna Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.

W dniu 9 listopada 2006 r. uczestnicy sesji zostali przyjęci na audiencji przez papieża Benedykta XVI. Papież mówił zebranym o znaczeniu Eucharystii i przypomniał, że jego najbliższa adhortacja apostolska poświęcona będzie Eucharystii i stwierdził, że "dokument ten dopomoże Kościołowi w przygotowaniu i obchodach z wewnętrznym zaangażowaniem Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w czerwcu 2008 roku".

Więcej w "Anamnesis" nr 48

- Kolejne (58.) Zebranie Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej w Warszawie

W dniach 6-7 listopada 2006 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie odbyło się 58. zebranie Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej. Spotkaniu przewodniczył Ks. Biskup Stefan Cichy, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski i Ks. Biskup Grzegorz Balcerek, przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Tematem tegorocznego spotkania były funkcje i posługi wykonywane przez ministrantów.

Wykłady wygłosili: ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, "Znak obecności Chrystusa. Zgromadzenie liturgiczne i jego przewodniczący", ks. prof. dr hab. Zbigniew Wit, "Ołtarz chrześcijański miejscem ofiary i uczty" i ks. dr Daniel Brzeziński, "Procesje w liturgii chrześcijańskiej".

Po każdym wykładzie prezentowano komunikaty, które w sposób praktyczny ukazywały zadania ministrantów w liturgii. Skupiono się przede wszystkim na posłudze i formacji ministrantów kadzidła i wody, ołtarza, światła i krzyża.

Materiały drukowane będą w "Anamnesis" nr 48

- Jubileusz Instytutu Liturgiki w Paryżu

Jesienią 1956 r. "Institut supérieur de liturgie" (ISL) w Paryżu rozpoczął swoją działalność. Jego profesorowie mieli wkład w odnowę liturgiczną Soboru Watykańskiego II. W dniach 26-28 października 2006 r. w murach Instytutu miało miejsce sympozjum dla uczczenia jego 50-lecia. Tematem spotkania było "Liturgia w Kościele". Temat ten rozważany był na trzech płaszczyznach: dialog z kierującymi Kościołem, perspektywy liturgiki oraz Impulsy dla formacji liturgicznej.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.icp.fr/isl/

- Skład Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

W czasie 336. ZP KEP biskup legnicki Stefan Cichy został wybrany na drugą kadencję przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zebranie Plenarne KEP w dniu 18 października 2006 r. zatwierdziło członków i konsultorów Komisji. Jej skład jest następujący:

Bp Stefan Cichy, przewodniczący

Członkowie:
Abp Edward Ozorowski, arcybiskup metropolita białostocki,
Bp Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy poznański,
Bp Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy łódzki.

Konsultorzy:
Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński z diecezji płockiej,
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki z diecezji włocławskiej,
Ks. dr hab. prof. KUL Czesław Krakowiak z archidiecezji lubelskiej,
Ks. dr Mateusz Matuszewski z diecezji warszawsko-praskiej,
Ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski TChr,
Ks. dr hab. prof. UKSW Jacek Nowak SAC,
Ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko z diecezji opolskiej,
Ks. dr Stanisław Szczepaniec z archidiecezji krakowskiej
P. dr hab. Remigiusz Pośpiech z diecezji opolskiej.

Archiwum działu


AKTUALIZACJE:

Ostatnia aktualizacja: 03.05.2007
Biuletyn "Anamnesis" - Numer 49
Dział Aktualności
Dział Nowości wydawnicze dotyczące liturgii, muzyki i sztuki kościelnej

Dział Nauczanie Ojca Świętego: Posynodalna adhortacja apostolska "Sacramentum caritatis"

Dokumenty dodane: 22.01.2007
Biuletyn "Anamnesis" - Numer 48

Dokumenty dodane: 02.01.2007
Kalendarz liturgiczny diecezji polskich
Stan na 30 grudnia 2006 r.

Dokumenty dodane: 29.12.2006
Biuletyn "Anamnesis" - Numer 47

Dokumenty dodane: 16.12.2006
Dział Aktualności
Dział Nowości wydawnicze dotyczące liturgii, muzyki i sztuki kościelnej

Dokumenty dodane: 10.07.2006
Biuletyn "Anamnesis" - Numer 46

Dokumenty dodane: 19.04.2006
Dział Aktualności
Dział Nowości wydawnicze dotyczące liturgii, muzyki i sztuki kościelnej

Dokumenty dodane: 01.03.2006
Biuletyn "Anamnesis" - Numer 45

Dokumenty dodane: 15.02.2006
Dział Aktualności
Dział Nowości wydawnicze dotyczące liturgii, muzyki i sztuki kościelnej

Dokumenty dodane: 11.01.2006
Dział Aktualności
Dział Nowości wydawnicze dotyczące liturgii, muzyki i sztuki kościelnej

Archiwum działu


Wszelkie uwagi proszę kierować do webmastera